HTN

Data Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara

  1. Dr. Muhammad Bahram, S.H.I., M.H.
  2. Hasani Zakiri, S.Kom., M.H.
  3. Akhmad Zaki Yamani, S.H.I.,M.H.
  4. Muhammad Jaidi, S.Pd., M.H.
  5. Yusdi Rahmadani, S.Ag.,M.H.
  6. Azhar Ridhanie, S.H.I., M.Ip., M.H.
  7. Dahtiar, S.H., M.H.